Přihláška - Registration form:

Pretek - Competition:
Názov preteku - Competition name: Smolnický MTB maratón
Miesto - Place: Smolník , 13. 07. 2024
Termín pre prihlasenie - deadline for registration 12.07.2024 18:00

Kategoria - Category:
Team:
Účastník - Competitor:
*
*
*
* (DD.MM.RRRR)
*
*
Poznámka:

* Súhlas
Vyhlásenie o zdravotnom stave
Týmto potvrdzujem, že poznám svoj zdravotný stav, ktorý mi nebráni vykonávať športovú činnosť zameranú na cyklistiku. Som si vedomý(-á), že za svoj zdravotný stav zodpovedám na preteku Smolnický MTB maraton , ktorý sa koná dňa 13. júla2024, sa zúčastňujem na vlastné riziko. Náklady spojené s prípadným úrazom alebo inou ujmou na zdraví počas tohto cyklomaratónu aj po jeho ukončení budem znášať výhradne ja. Rovnako všetky následky vyplývajúce z môjho zdravotného stavu budem znášať výhradne ja a organizátor za ne nezodpovedá.
Vyhlásenie o spracovávaní osobných údajov
Ako dotknutá fyzická osoba týmto v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov dávam organizátorovi Smolnický MTB maraton súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov na účely organizácie tohto cyklomaratónu. Tento súhlas so spracovávaním osobných údajov dávam na dobu neurčitú. Týmto zároveň potvrdzujem, že moje poskytnuté osobné údaje sú úplné, presné a správne